Taisyklės
PRENUMERATOS TAISYKLĖS

PASLAUGA
Mėnesinis WIP.lt svetinės kūrimo įrankio mokestis.
ĮKAINIAI
Tai prenumeruojama paslauga. Narystės mokestis 1,50 EUR už 30 dienų. Narystės mokestis nuskaičiuojamas automatiškai. Vėliau galima atsisakyti.
PASLAUGOS ATSISAKYMAS
Atsiskayti prenumeratos narystės galite paspaudę šią nuorodą.
Visas savo paslaugas galite valdyti savitarna.vero.lt
Iškilus problemoms visada rašykite info@wip.lt nurodydami savo telefono numerį.

WIP.lt TAISYKLĖS:
1. Draudžiama bet kokiais būdais kenkti sistemai.
2. Svetainė negali būti parduodama, atiduodama ar kitaip disponuojama trečiai šaliai be administracijos leidimo.
3. Draudžiama viešinti asmens duomenis be asmens sutikimo.
4. Draudžiama talpinti ir platinti autorinius kūrinius, be autorių leidimo, ar kitaip pažeisti LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą.
5. Draudžiama pažeidinėti kitus LR įstatymus.

Pažeidus taisykles, svetainė gali būti ištrinta ar jos veikla gali būti sustabdyta. Sumokėti pinigai negražinami.
Atgal
© WIP.lt 2006-2014